Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 22/6/2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Ban Điều hành ông Ngô Đức Long- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018 Công ty đã hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2018 đã được kiểm toán; Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019; Tờ trình về viêc chia cổ tức năm 2018; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiễm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu như sau:

– Tổng doanh thu và thu nhập khác: 220 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

Thu nhập BQ Người lao động: 7,5 tr.đ/người/tháng

Tỷ lệ cổ tức: 4%