Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đăng vào ngày Danh mục Tin Doanh nghiệp

Sáng ngày 09/5/2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023; BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023…

Đặc biệt, Đại hội thông qua việc miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thu Hương thôi là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung ông Đào Mạnh Hùng là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

– Tổng doanh thu và thu nhập khác: 119,24 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 4,98 tỷ đồng