Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

  1. Thời gian Đại hội: 9h00 ngày 26/04/2017
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
  3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2017.
  4. Nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Điều hành Công ty;

4.2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2016; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;

4.4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

– Tờ trình về Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;

– Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017;

– Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

  1. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại mục Thông báo/Quan hệ cổ đông tại Website: www.thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao/  của Công ty và gửi đến các cổ đông kèm theo thông báo mời họp và ngay trước khi khai mạc cuộc họp.

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Giấy CMND/ Hộ chiếu;

– Thông báo mời họp;

– Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

  1. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc đăng tải tại website của Công ty).
  2. Xác nhận tham dự Đại hội:
  • Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2017;
  • Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2017 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

Phòng Tổ chức nhân sự – Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 38253825 (máy lẻ 108)      Fax: (04) 38282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn./.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội