Báo cáo tài chính

Tên File
Download
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét pdf
Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét pdf
Giải trình nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý II năm 2022 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2022 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2021 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 pdf
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019 pdf
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 pdf
BCTC Hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét pdf
BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 pdf
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I / 2019 pdf
Báo cáo tài chinh quý I / 2019 pdf
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST và ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất năm 2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán http://thucphamhanoi.com.vn/wp-content/uploads/2016/09/Báo-cáo-tài-chính-hợp-nhất-đã-được-kiểm-toán-năm-2018DN.pdf
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán pdf
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST và ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC riêng năm 2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý IV/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý III/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 pdf
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý II/2018 pdf
Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/03/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý I/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính Quý IV/2017 pdf
Báo cáo tài chính Quý III/2017 pdf
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2017 đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính Quý II/2017 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2017 pdf
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán  pdf
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2016 pdf
Báo cáo tài chính giai đoạn 28/5/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty 31/12/2015 pdf