Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chiều ngày 30/6/2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2020.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020; BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán; Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020…

Và đặc biệt với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 thành viên và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên.

 

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu như sau:

– Tổng doanh thu và thu nhập khác: 229,352 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 5,854 tỷ đồng

Thu nhập BQ Người lao động: 8 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ cổ tức: 2%