Thông báo

 Tên File  Download
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý 3 năm 2022
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2022
CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
CBTT Đăng ký kinh doanh Công ty năm 2022
CBTT đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý I năm 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo
Báo cáo thường niên công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2021
Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  năm 2021 đã được kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NQ HDQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
NQ HDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
NQ HĐQT về việc kiên toàn nhân sự Công ty
NQ HĐQT về việc góp vốn vào Công ty CP TMDV Bắc Qua
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý IV năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2021
CBTT thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
CBTT thay đổi Kế toán trưởng Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý III năm 2021
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2021 Conng ty CP Thuc pham Ha Noi
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Thư mời họp và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Đơn từ nhiệm HĐQT và BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo số 117/2021/TB–HAF ngày 24/8/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
công văn sô 114/2021/TB-HAF về việc xin hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý II năm 2021
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty đại chúng
Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty đại chúng
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty đại chúng
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý I năm 2021
Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  năm 2020 đã được kiểm toán
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Hồ sơ công bố thông tin sản phẩm Miến sắn dây
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý IV năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2020
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý III năm 2020
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý II năm 2020
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
Công văn số 414/CV-ĐKKD của Phòng ĐKKD Sở KHĐT Hà Nội về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ Công ty TPHN năm 2020
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  quý I năm 2020
Công văn số 2134/UBCK-GSDC ngày 31/3/2020 của UBCK NN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của HAF
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2019
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất  năm 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019
Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2019
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2019
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2019
Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP TPHN
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc giải thể Công ty CP Thực phẩm chức năng Hapro
Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công văn số 271/CV-ĐKKD về việc chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019
Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2019
Công văn số 91/TPHN ngày 19/04/2019 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Công ty năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo số 68 ngày 26/3/2019 về việc chốt danh sách để tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công văn số 27/TPHN-KT ngày 29/01/2019 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST đối với BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất Quý IV năm 2018 file-pdf
Báo cáo quản trị năm 2018 file-pdf
Công văn số 216/TPHN-KT ngày 30/10/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST đối với BCTC hớp nhất Quý III năm 2018 file-pdf
Công văn số 213/TPHN-KT ngày 18/10/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST đối với BCTC riêng Quý III năm 2018 file-pdf
Công văn số 174/TPHN-KT ngày 23/8/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST và ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2018 file-pdf
Thông báo số 166/TPHN-TB ngày 21/8/2018 về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 file-pdf
Công văn 163/TPHN-KT ngày 17/8/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST và ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC giữa niên độ năm 2018 file-pdf
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội – Trung tâm kinh doanh Bất động sản file-pdf
Công văn số 151/TPHN ngày 30/7/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST so với cùng kỳ năm trước file-pdf
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 file-pdf
Thông báo số 150/TB-TPHN ngày 25/7/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 file-pdf
Công văn số 4352/UBCK-GSĐC ngày 13/7/2018 của UBCK Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của HAF file-pdf
Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/7/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông của Công ty file-pdf
Công văn số 141/CV-TPHN ngày 10/7/2018 xin gia hạn thời gian công bố BCTC quý file-pdf
Công văn số 2612/UBCK-GSĐC ngày 24/4/2018 của UBCK Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của HAF file-pdf
Công văn số 78/TPHN-KT ngày 18/4/2018 về việc xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và miễn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý file-pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 file-pdf
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 file-pdf
Công văn số 80/TPHN ngày 20/4/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LNST so với cùng kỳ năm trước file-pdf
Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 file-pdf
Báo cáo thường niên năm 2017 file-pdf
Công văn số 63/TPHN ngày 04/04/2018 giải trình nguyên nhân thay đổi LSNT và ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC năm 2017 file-pdf
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 file-pdf
Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 file-pdf
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Phó Giám đốc Công ty file-pdf
Thông báo về việc Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 20/7/2017 file-pdf
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 pdf
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Thông báo về việc mở tài khoản lưu ký và giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/5/2017 pdf
Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi SGDCK Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKCK và mã chứng khoán cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 pdf
Công văn số 86/TPHN ngày 12/4/2017 về việc giải trình ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC năm 2016 pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2016 pdf
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 2016 pdf
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/03/2017 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty pdf
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội trên hệ thống giao dịch Chứng khoán UPCOM pdf
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của Xí nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm tổng hợp pdf
Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2015 pdf
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016 pdf
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐCĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015 pdf
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 2015 pdf
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 12/05/2016 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty pdf
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin pdf