Thông báo

Tên File
Download
Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 file-pdf
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Phó Giám đốc Công ty file-pdf
Thông báo về việc Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 20/7/2017 file-pdf
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 pdf
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Thông báo về việc mở tài khoản lưu ký và giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/5/2017 pdf
Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi SGDCK Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKCK và mã chứng khoán cho Công ty CP Thực phẩm Hà Nội pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 pdf
Công văn số 86/TPHN ngày 12/42017 về việc giải trình ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC năm 2016 pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2016 pdf
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 2016 pdf
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/03/2017 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty pdf
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội trên hệ thống giao dịch Chứng khoán UPCOM pdf
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của Xí nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm tổng hợp pdf
Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2015 pdf
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội pdf
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016 pdf
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐCĐCĐ thường niên năm 2016 pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015 pdf
Báo cáo thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 2015 pdf
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-TPHN ngày 12/05/2016 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty pdf
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin pdf