THÔNG BÁO
Về
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cố đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 825 3825                        Fax: 024 3828 2601

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: HAF (Sàn giao dịch Upcom)

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                       

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.  

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 01cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết).

– Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tới cổ đông.

– Địa điểm thực hiện: Số 24-26 Trần Nhật Duật- P. Đồng Xuân- Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

– Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Trân trọng thông báo.

 Chi tiết xem tại website thucphamhanoi/quan he co dong/thong bao

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI